مدیریت طرح و برنامه

وظایف و اختیارات:

-   ابلاغ بخشنامه ي بودجه ي دانشگاه به واحدهاي تابعه براساس ضوابط كلي تهيه ي بودجه كشور، خط مشي دانشگاه و مصوبات هيأت امنا و وزارت متبوع.

-   همكاري با ديگر واحدها در امر تهيه  و تنظيم بودجه ي پيشنهادي آن ها.

-   جمع بندي اعتبارات پيشنهاد شده توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات پيشنهاد شده در قالب فرم هاي مصوّب.

-   تهيه ي پيش نويس موافقت نامه هاي جاري، عمراني، اختصاصي و ساير منابع تأمين اعتبار.

-   ارائه ي بودجه ي پيشنهادي به مراجع ذي ربط و دفاع از آن با شركت در كميسيون ها و جلسات مربوط.

-   ابلاغ بودجه ي مصوب به هر يك از واحدها و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحدها با توجه به اعتبار مصوب و دريافت عملكرد.

-   بازبيني فصلي عملكرد  واحدها و ارائه ي پيشنهاد ترميم برنامه ي بودجه.

-   بررسي و انجام كليه امور مربوط به تهيه و تنظيم بودجه دانشگاه.

-   بررسي سيستم ها و روشهاي اجرائي موجود دانشگاه واصلاح يا تغيير آن ها و بهينه سازي اقدامات موجود.

-   پيش بيني پست هاي سازماني به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه.

-   تهيه و تنظيم آمارهاي لازم در باره ي فعاليت ها و نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح ومنطقي در مديريت دانشگاه و اطلاع رساني آمارهاي توليد شده.

-   بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي  گردش كار در آن ها با توجه به توسعه ي دانشگاه.

-   مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار وتداخل وظايف دانشگاه.

-   برنامه ريزي و ارائه ي طريق براي بهبود روش هاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري.

-   برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري، ابتكار،خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني.

-   برنامه ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي.

-   انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني ،ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني، سيستمها و روشهاي مورد عمل در دانشگاه.

-   انجام طرحهاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين نامه هاي داخلي دانشگاه با هدف ساده سازي  وهماهنگ ساختن آنها.

-   برنامه ريزي و نظارت در زمينه بررسي سيستمها،روشها و رويه هاي مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع ، تسهيل در انجام كارها و انطباق با نيازهاي جديد.

-   پشتيباني،هدايت و نظارت برفعاليتهاي بهره وري و تحول اداري دانشگاه.

-   برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شوراها و كميسيون بهره وري و تحول اداري دانشگاه.

-   ارزيابي عملكرد و تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه‌هاي تحول‌ اداري و بهره وري در دانشگاه.

-   اجراي برنامه هاي آموزشي،كارگاههاي آموزشي، برگزاري سمينار و گردهمائي در ارتباط با تحول‌ اداري و بهره وری.

-   تهيه و تنظيم ساختار سازماني (نمودار ، شرح وظايف و پست هاي سازماني) متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه ي دانشگاه با همكاري واحدهاي ذي ربط جهت ارائه به هيأت امنا.

-   انجام اقدامات لازم جهت ابلاغ ساختار سازماني مصوب به واحدها پس از تصويب هيئت امناء.

-   بررسي پيشنهادهاي واحدها در مورد تغيير و اصلاح پست هاي سازماني و شرح وظايف و تهيه ي گزارش هاي لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آن ها.

-   مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان مزبور.

-   مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان.

-   تشخيص و تعيين رسته و رشته ي شغلي پست هاي سازماني دانشگاه با توجه به طرح هاي طبقه بندي مشاغل.

-   شركت فعال و اظهار نظر پيرامون مسائل مطروحه در شوراها و كميته هاي مربوط.

-   جمع آوري كليه ي آمارها و داده هاي مورد نياز دانشگاه

-   استقرار نظام آماري ثبتي در داخل دانشگاه.

-   تهيه ، اجرا و استخراج طرح هاي آمارگيري براي توليد آمارهاي مورد نياز و پردازش و تحليل آن درجهت استفاده از نتايج در برنامه هاي دانشگاه و همچنين در راستاي طرح ها و برنامه هاي وزارت متبوع و مركز آمار براساس ضوابط،  دستورالعمل ها، بخشنامه ها وراهكارهاي ابلاغي آن واحدها.

-   ايجاد پايگاه اطلاعات آماري دانشگاه و انجام هماهنگي هاي لازم با مراكز آمار و تصميم گيري نظير مؤسسه ي پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، مركز آمار ايران براي اتّصال آن به پايگاه اطّلاعات آماري بخشي و شبكه ي اطلاع رساني كشور.

-   اطلاع رساني و ارائه ي آمارهاي توليد شده.

-   تهيه  و تنظيم آمارهاي لازم درباره ي فعاليت ها، نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح ومنطقي در مديريّت دانشگاه.

-   برنامه ريزي براي تأمين فضاهاي كالبدي دانشگاه متناسب با برنامه ي توسعه آموزش عالي و اقدام در مورد تأمين اعتبارات عمراني مورد نياز.

-  بازنگري طرح جامع دانشگاه و تأمين زمين وامكانات با درنظر گرفتن برنامه ي توسعه دانشگاه.

-   پيشنهاد بودجه هاي عمراني دانشگاه به هيأت رئيسه و پي گيري جهت تصويب در بودجه ي سالانه ي كشور

-   همكاري با معاونت اداری و مالی در برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با مهندسين و شركت هاي مشاور و پيمانكار براي طرح هاي عمراني حسب مورد برابر مقررات مربوط.

-   تهيه، كنترل و تصويب نقشه هاي طرح هاي عمراني.

-   نظارت عاليه برحسن اجراي طرح هاي عمراني.

-   رسيدگي به وضعيت مشاوران و پيمانكاران و ساير موارد مالي طرح هاي عمراني.

-   بررسي صورت وضعيت ها وموارد مالي طرح هاي عمراني.

-   برنامه ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرح هاي اماني.

-   تحويل و تحول پروژه ها و تحويل نقشه هاي اجرا شده از مشاوران و نگهداري و ضبط نقشه ها.

-    اجراي طرح هاي اماني مورد نياز دانشگاه.

-   تهيه ي نقشه و انجام محاسبات فني براي طرح هاي اماني مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه.

-   نظارت برعمليات ساختماني و تأسيساتي در واحدهاي مختلف دانشگاه.

-   جمع آوري  و تكميل اطّلاعات مورد نياز طرح هاي عمراني (اطلاعات طرح هاي مورد نياز و نيز اطلاعات طرح هاي در حال اجرا).

-   تهيه ي شناسنامه ي كليه ي ساختمان ها و فضاها اعم از سرپوشيده و روباز.

-   هماهنگي و كسب نظر حوزه هاي بهره بردار در تهيه ي نقشه هاي ساختماني و تأسيساتي و اجراي پروژه ها.

-   برنامه ریزی تعمیرات اساسی و پیشنهاد بودجه ی لازم به مراجع ذی ربط و نظارت بر انجام تعمیرات اساسی در واحدهای دانشگاه و تأیید اسناد مربوط.

-   نظارت و انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری تأسیسات و ساختمان های مختلف دانشگاه.

-   ایجاد هماهنگی بین گروه های فنی (درخصوص تأسیسات و نگهداری) و نظارت بر اجرای امور تأسیساتی پروژه های دانشگاه.

-    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

TOP