مصوبات هیات امنا - دوره پنجم

سال 1400:

صورتجلسه نشست فوق العاده ( هم زمان ) هیات امنا مورخ 1400/02/19
صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دور پنجم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی مورخ 1400/5/11
صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دور پنجم هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی مورخ 1400/11/17

سال 1399 :

صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 04-11-1399
صورت جلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 05-11-1399
صورتجلسه نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 05-05-1399

سال 1398 :

صورت جلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 09-04-1398
صورت‌جلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت ‌امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی مورخ 01-10-1398

سال 1397 :

صـورت جلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 14-05-1397
صـورت جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 19-09-1397

مصوبات هیات امنا - دوره چهارم

سال 1396 :

صـورت جلسه دهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 07-11-1396
صـورت جلسه نهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 03-7-1396
صـورت جلسه فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 25-6-1396

سال 1395 :

صـورت جلسه هشتمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 29-9-1395
صـورت جلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 22-04-95

سال 1394 :

صـورت جلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 11-12-94
صـورت جلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 06-07-94
صـورت جلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 09-03-94

سال 1393 :

صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 17-10-93
صورت جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 20-5-93

صـورت جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 29-2-93

مصوبات هیات امنا - دوره سوم

 سال 1392 :

صـورت جلسه هفتمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 5-4-1392
صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرزجنوبی مورخ 5-4-1392

سال 1391 :

صـورت جلسه ششمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 7-12-1391
صـورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 24-7-1391
صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 3-4-1391

سال 1390 :

صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 27-12-1390
صـورت جلسه چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 16-12-1390
 صـورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 1390-6-12

سال 1389 :

صـورت جلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 25-12-89
صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 17-12-89
صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 9-5-1389
صـورت جلسه اولین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 8-2-

TOP