FORGOT YOUR DETAILS?

مهم‌ترین وظایف هیات‌ ممیزه عبارت‌ است از:

هیات ممیزه يكي از واحدهاي علمي ستادي تحت نظر رئيس دانشگاه مي باشد، كه مسئولیت رسیدگی به تقاضاهای اعضای هیأت علمی جهت ارتقاء مرتبه را برعهده دارد و اعضاء آن می‌توانند از ميان استادان و دانشياران از خود دانشگاه یا خارج از آن بر اساس دستورالعمل "طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن" تعیین و پس از تأييد وزارت مذكور به مدت دو سال به عضويت آن منصوب شوند.

علاوه بر بررسی موارد مندرج در ماده 6 دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن، موارد ذیل می بایست در دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه دامغان انجام شود:

  1.  بررسی پرونده متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی جهت    طرح در کمیسیون های تخصصی هیات ممیزه
  2. بررسی و ممهور کردن احکام کارگزینی اعضای هیات علمی ( حکم تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی) 
  3. حکم احتساب پایه های قبل از تبدیل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی پرونده هایی که پایه های مربوط توسط هیات ممیزه یا کمیسیون تخصصی ذی ربط اعطا شده است.
  4. احکام ارتقای مرتبه

 به هیأتی با ترکیب ‏مورد اشاره در ماده پنج مربوط به مقررات و طرز تشکیل و اختیارات از پیوست شماره یک آئین نامه ارتقای مرتبه، باعنوان «هیأت ممیزه مؤسسه» تفویض می نماید.

هيأت مميزه براساس مقررات مربوطه به منظور رسيدگي و اظهار نظر نسبت به پرونده هاي اعضاء هيأت علمي در چارچوب وظايف تعيين شده، پرونده ها و موضوعات ارجاعي را ابتدا در كميسيون هاي تخصصي مورد بررسي قرار مي دهد و سپس رأي و نظر كميسيون مربوطه جهت اتخاذ تصميم نهايي در هيأت مميزه مطرح مي گردد.

 بر اساس ماده پنج آئین نامه، ریاست دانشگاه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر هیأت ممیزه فعالیت می نمایند.

شایان ذکر است فعاليت هاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي(ماده يك) متقاضيان، ابتدا در كميسيون تخصصی ماده «1» بررسی و سپس فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي- اجرايي، (مواد 2 تا 4)، پس از رسیدگی در كميته منتخب دانشكده ذیربط، در كميسيون تخصصي هيأت مميزه مطرح و نهايتا" در هيأت مميزه مورد بررسي قرار مي گیرد.

TOP