عنوانتوضیحاتتاریخ جلسهدریافت فایل
صورت جلسه هیات امنامصوبات دومین نشست عادی از دوره چهارم 1393/05/20دانلود
صورت جلسه هیات امنا
مصوبات سومین نشست عادی از دوره چهارم
1393/10/17دانلود
صورت جلسه هیأت امنامصوبات چهارمین نشست عادی از دوره چهارم 1394/3/9دانلود
صورت جلسه هیأت امنامصوبات پنجمین نشست عادی از دوره چهارم 1394/7/6دانلود
صورت جلسه شورای دانشگاهصورت جلسه شورای دانشگاه1393/12/12دانلود
صورت جلسه هیأت رئیسهصورت جلسه 565-5661394/01/16دانلود
صورت جلسه هیأت رئیسهصورت جلسه 5681394/01/30دانلود
صورت جلسه هیأت رئیسهصورت جلسه 5701394/02/13دانلود
صورت جلسه هیات امنامصوبات چهارمین نشست عادی از دوره چهارم 1394/03/09دانلود
صورت جلسه هیأت رئیسهصورت جلسه 5781394/4/14دانلود