FORGOT YOUR DETAILS?

هیات ممیزه

ارتقای اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری نشانگر پویایی علمی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی و یکی از شاخصه‌های تولید، انتقال و ترویج علم و فرهنگ است. مؤلفه‌های علمی و میزان تأثیر آن‌ها در ارتقای اعضای هیئت ‌علمی، جهت‌گیری نظام علمی‌، فرهنگی و تربیتی کشور را مشخص می‌کند و به این لحاظ توجه به مؤلفه‌های موثر در ارتقای مرتبه اعضای هیئت ‌علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

مهم‌ترین وظایف هیات‌ ممیزه عبارت‌ است از:

  بررسی، ارزیابی کیفیت و اظهارنظر در مورد فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی- فناوری، و علمی- اجرایی اعضای هیات علمی برای:
  ارتقا به مرتبه استادیاری، دانشیاری و استادی
  تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
  احتساب سابقه خدمت پیمانی (قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی) در موارد مقرر در آیین‌نامه
  بورس تحصیلی مربیان
  بررسی رکود علمی
TOP