FORGOT YOUR DETAILS?

فرم‎ها

گزارش‌نامه (شناسنامه) عضو هیأت علمی آموزشی (برای درخواستهای از اول دی ماه ۱۳۹۵)

فرم هم‌پوشانی ۱

فرم هم‌پوشانی ۲

فرم خوداظهاری فعالیت‌های شاخص

رسید

فرم سنوات غیر رسمی (برای اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی‌شده)

فرم تأیید متقاضی در مورد رعایت موارد لازم در تکمیل و آماده‌سازی پرونده ارتقا/ تبدیل وضعیت

فرم بررسی پرونده ارتقا/ تبدیل وضعیت توسط دبیرخانه کمیته منتخب از لحاظ کامل بودن مستندات پرونده

فرم بررسی پرونده ارتقا/ تبدیل وضعیت توسط دبیرخانه هیأت ممیزه از لحاظ کامل بودن مستندات پرونده

TOP