گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

وظایف و اختیارات

–    اجراي مصوبات دستورالعملها و آئين نامه هايي كه در خصوص دانشجويان شاهد و ايثار گر از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا ساير مراجع ذي صلاح صادر مي شود.

–     برنامه ريزي و ارائه طرحهاي مورد نياز براي ارتقاء و تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر.

–     دعوت از مسئولان بنياد شهيد، بنياد جانبازان و ساير مسئولين استان جهت شركت در جلسات امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه.

–    برنامه ريزي برگزاري مراسم و فعاليتهاي علمي و فرهنگي از قبيل اردوها، سفرهاي زيارتي و سياحتي، سمينارها و فعاليتهاي فوق برنامه و بازديد از مراكز علمي و فرهنگي در جهت حفظ روحيه ايثارگري دانشجويان شاهد و ايثار گر

–     تشكيل كلاسها و دوره هاي تقويتي با همكاري اعضاي هيأت علمي ، ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر.

–    ارائه خدمات كمك آموزشي از قبيل تكثير يا انتشار جزوات و يا خدمات مورد نياز، تهيه فيلم هاي آموزشي و فراهم نمودن امكانات سمعي و بصري مورد نياز دانشجويان شاهد و ايثار گر.

–     تشكيل بانك اطلاعاتي كامل از و ضعيت آموزشي، فرهنگي و اجنماعي دانشجويان شاهد و ايثارگر.

–    پرداخت حق التدريس اساتيدي كه با گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در امور آموزشي و كمك آموزشي همكار ي مي نمائيد.

–     انجام امور مربوط به تشويق ايثارگران ممتاز و قدر داني از ايشان و اهداي جوايز ويژه.

–     پيگيري امور ايثارگران و تدارك امكانات لازم با همكاري و هماهنگي مسئولان دانشگاه و نهادهاي ذي ربط استان.

–     انجام امور مالي امور دانشجويان شاهد و ايثارگر طبق دستورالعملهاي ابلاغي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

–     تهيه گزارش عملكرد سالانه جهت ارائه به رياست دانشگاه و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري.

–     تنظيم برنامه سالانه و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز و همچنين فعاليت براي جذب امكانات و كمك هاي مالي از نهادهاي ذي ربط استان.

TOP