اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه دامغان (هیات امنای دانشگاه‌های منطقه البرز جنوبی)

رئیس کمیسیون دائمی:

دکتر علی خطیبی– معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی :

-     دکتر سیدسعیدالرضا اسلامی– سرپرست دانشگاه دامغان

-     دکتر شهاب کسکه- نماینده مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

-     خانم فراهانی - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی :

-      دکتر مسعود نصیری زرندی - رئیس دانشگاه سمنان و دبیر هیات امنا

-      دکتر محسن نظری - رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان

-      دکتر سیدعلی پورموسوی - عضو هیات علمی دانشگاه دامغان

-      دکتر عبدالرحیم نوه‌ابراهیم - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

-      دکتر سید محمد ترابی– عضو هیات علمی وابسته دانشگاه دامغان

-     دکتر علی اصغر عالمی - عضو موثر بنیاد خیرین دانشگاه دامغان

روسای کمیسیون دائمی از گذشته تا کنون:

 -  دکتر محمدعلی برخورداری

- دکتر عبدالحسین طاهری

کارشناس امور هیات امنا:
زهره فدایی باشی

  • تلفن: 35220416
  • داخلی: 486
  • ایمیل: omana@du.ac.ir
TOP