گروه نظارت و ارزیابی

وظایف و اختیارات:

  اجراي مصوّبات و دستورالعمل هاي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي

–          جمع آوري اطّلاعات و آمار مورد نياز در چارچوب مصوّبات شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و تجزيه و تحليل داده ها و دسته بندي اطّلاعات مربوط به آن و ارائه ي  گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي

–          همكاري با گروه هاي نظارت و ارزيابي اعزامي از طرف وزارت متبوع

–          ارزيابي ارتقاي كيفيّت و كمّيت فعّاليّت هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي و ميزان كارايي برنامه ها و مقررات براساس عوامل و شاخص هاي تعيين شده

–          تهيّه ي گزارش هاي مربوط به كيفيّت آموزشي، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و… دانشگاه براساس الگوهاي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و ارائه ي آن به رئيس دانشگاه در پايان هر نيمسال تحصيلي جهت ارائه به وزارت متبوع

–          جمع آوري و ارائه ي نظرات و پيشنهادهاي لازم درجهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و .. در دانشگاه

–          ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و گروه نظارت و ارزیابی

–          ارزيابي روش تدريس اعضاي هيأت علمي دانشگاه و تلاش در جهت پيشنهاد مناسب ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي از طريق تكميل فرم هاي پرسشنامه توسّط دانشجويان و نظر خواهي از دانش آموختگان در مورد نقاط قوّت و ضعف نحوه ي آموزش و پژوهش در دانشگاه.

–          برّرسي و تصويب طرح هاي مربوط به نظارت و ارزيابي دانشگاه

–          برّرسي وضعيّت آموزشي، پژوهشي و رفاهي اعضاي آموزشی دانشگاه و يافتن شاخص ها و عوامل تأثير گذار بر كيفيّت آموزش

–          بررسي مشكلات و موانع رشد كيفي آموزش در دانشگاه و ارائه ي طرح هاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح كيفي آموزشي دانشگاه

–          ارتباط با دانشگاه هاي معتبر جهان و كسب اطّلاع از نحوه ي تلاش ها و دستاوردهاي نوين در زمينه ي نظارت و ارزيابي و استفاده ي بهينه از آن

–          بررسي و ارزيابي مستمر كاركرد حوزه هاي عملكردي دانشگاه و ارائه ي گزارش به رئيس دانشگاه

–          نظارت و ارزيابي منظّم  فعّاليّت هاي مديران با هماهنگی و همکاری معاونت های ذی­ربط

–          برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي، مديران و کارشناسان ذی­ربط دانشگاه درجهت ارتقاي كيفيّت عملکرد آموزشي، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و… و مدیریت آموزشی دانشگاه با هماهنگی معاونت های مربوطه

–          انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های درسی و آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاونت های آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه

–          تهيّه ي و تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم در زمينه ي مربوط

–          نظارت بر نحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه

–          نظارت برحسن اجراي مقررات دانشگاه و ارائه ي گزارش موارد تخلّف به رئيس دانشگاه

–          انجام كلّيه امور محوّله در زمينه ي نظارت و ارزيابي از طرف رئيس دانشگاه

TOP