وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه دامغان

-    نظارت برحسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي، اداري و مالي، عمراني، امورخدمات علمي و كليه ي ارتباطات داخلي و بين المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذي صلاح.

-     تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست هاي علمي، آموزشي و پژوهشي.

-      هدايت فعّاليت هاي فرهنگي، دانشجويي، آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي و عمراني دانشگاه.

-     ارايه ي گزارش سالانه دانشگاه به هيأت امنا.

-      نظارت برحسن اجراي فعاليت هاي جاري دانشگاه و پيگيري اشكالات و تخلّفات احتمالي و ارجاع  به مقامات ذيصلاح.

-     مسئوليت امور مالي و اداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب.

-    عزل و نصب اعضاي هيأت رئيسه و رؤساي دانشكده ها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و مديران اجرايي و گروه هاي آموزشي و با رعايت آئين نامه مديريت دانشگاهها و ....

-     اجراي مصوبات و آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادر شده از سوي وزارت.

-      تهيه ي و پيشنهاد سياست ها، اهداف و خط مشي ها براي طرح در هيأت امنا.

-     ارايه ي پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدهاي به شوراي دانشگاه.

-      ارايه پيشنهاد همكاري هاي  علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه.

-     نمايندگي حقوقي  دانشگاه نزد مراجع ذي صلاح.

-     نظارت بر امور انضباطي دانشگاه ( هيأت علمي، دانشجويان، كارمندان ) درچهارچوب ضوابط و مقررات.

-     پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاحات اداري لازم ( با هماهنگي هيأت رئيسه دانشگاه )  براي اداره امور داخلي دانشگاه به هيأت امنا.

-     پيشنهاد بودجه ي سالانه ي دانشگاه ( با هماهنگي هيأت رئيسه ) به هيأت امنا .

-     پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصت هاي مطالعاتي و  دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط  به اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي ( با هماهنگي هيأت رئيسه )  تعلق می گیرد به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري .

-     ساير مواردي كه برابر مقررات و ضوابط براي اداره ي امور، جزء لاينفك وظايف رئيس دانشگاه مي باشد.

TOP